Vsak dan:

08:00 - 20:00

02 23 53 552, 02 23 53 553

mr@mdt.si

02 23 53 555

scitnica@mdt.si

Lavričeva ul. 1

2000 Maribor

Naročite se

Za samoplačniške preglede vas vljudno prosimo, da se naročite preko e-pošte, telefonsko ali osebno.
Vaše naročilo je bilo oddano. V kratkem se vam bomo oglasili!
POZOR! Pred MR preiskavo je potrebno izpolniti splošni vprašalnik za MR, v primeru, da boste opravili MR dojk, pa tudi vprašalnik za MR dojk. Prenesete in natisnete ju lahko tukaj.
Za pospešitev obravnave vas prosimo, da ustrezen izpolnjen vprašalnik prinesete s seboj.
Splošni vprašalnik za MR Vprašalnik za MR dojk
Vaše naročilo je bilo oddano. V kratkem se vam bomo oglasili!
POZOR! Paciente, ki prvič prihajate na pregled ščitnice, prosimo, da izpolnite vprašalnik pred prvim pregledom. Vprašalnik pred prvim pregledom
 

Pacientove pravice

MDT&T d.o.o.  >  Pacientove pravice

Skrb za paciente je temeljno vodilo naše družbe, zato nam je vaše mnenje o našem delu zelo pomembno. Z vašo pomočjo smo lahko vsak dan boljši in na osnovi vaših izkušenj lahko naše storitve opravljamo še bolj kakovostno, za še večje obojestransko zadovoljstvo.

 

Prizadevamo si, da bi bili z našimi storitvami zadovoljni, da bi se pri nas počutili prijetno in dobrodošlo. Hkrati pa se zavedamo, da lahko kljub najboljšim namenom kdaj pride tudi do nesoglasij. Želimo si, da nas o tem obvestite. Vašo pritožbo bomo obravnavali odgovorno in z vso resnostjo.

 

V nadaljevanju smo za vas strnili pomembne informacije o pritožbenih korakih in postopkih, našli pa boste tudi vse potrebne kontaktne podatke, ki jih lahko uporabite, če menite, da so vam bile v postopku obravnave ob zdravstveni storitvi kršene pravice oziroma imate kakršnokoli pritožbo v zvezi z opravljenimi storitvami.

PACIENTOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

V družbi MDT&T d.o.o. se zavedamo, da na kakovostno obravnavo pacientov in vaše dobro počutje pri nas vpliva tudi poznavanje pacientovih pravic in delovanje v skladu z njimi. Prizadevamo si, da spoštujemo vaše pravice, vas pa prosimo, da upoštevate vaše dolžnosti, navedene v Zakonu o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPac-P).

 

Pacientove pravice, povzete po 5. Členu ZPac-P:

 • pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju
 • pravica do upoštevanja v naprej izražene volje
 • pravica do preprečavanja in lajšanja trpljenja
 • pravica do drugega mnenja
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
 • pravica do obravnave kršitve pacientovih pravic
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

 

Pacientove dolžnosti, povzete po 54. Členu ZPac-P:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
 • v času bolezni ravnati v skladu s sprejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere ste ustno ali pisno privolili
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične podatke v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvene dejavnosti
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvene dejavnosti o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje

 

PRVA OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC IN PRITOŽBENI POSTOPKI

 

Pritožbo za prvo obravnavo kršitev vaših pravic lahko podate:

 • zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenega delavca najpozneje 15 dni od domnevne kršitve
 • zaradi neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene obravnave najpozneje 30 dni po končani zdravstveni obravnavi
 • če ste za zgoraj navedeni kršitvi izvedeli kasneje oziroma so se posledice kršitev pokazale kasneje, lahko vložite prvo zahtevo najkasneje v treh mesecih po preteku rokov, navedenih v prejšnjih alinejah

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, številka 15/08) vas obveščamo, da so za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovane pristojne osebe:

 

RADIOLOŠKA AMBULANTA:
Vesna Krebs, direktorica (vesna.krebs@mdt.si, 02 23 53 556)
dr. Marko Jevšek, dr. med., spec.radiolog (marko.jevsek@mdt.si, 02 23 53 552)
Tomaž Friedrich, dr.med., spec. radiolog (tomaz.friedrich@mdt.si, 02 23 53 552)

 

AMBULANTA ZA BOLEZNI ŠČITNICE:
Vesna Krebs, direktorica (vesna.krebs@mdt.si, 02 23 53 556)
Ekaterina Genslitskaya, dr. med., spec. internist (ekaterina.genslitskaya@mdt.si, 02 23 53 555)

 

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje, oziroma, če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

 

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

 • osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta
 • opis domnevne kršitve pacientovih pravic
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih
 • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah
 • čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic
 • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic
 • morebitni predlog za rešitev spora

 

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteva ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve opozori.

 

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

 

Zastopnici pacientovih pravic:

 

Vlasta Cafnik
Prostori nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor
Tel. številka: 02 333 12 64 in 051 217 424
E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si
Uradne ure:
torek od 10:00 do 18:00 uro
sreda od 8:00 do 13:00 uro
Uradne ure po telefonu:
ponedeljek od 8:00 do 11:00 ure
sreda od 15:00 ure do 17:00 ure

 

Adela Postružnik
Prostori nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor
Tel. številka: 02 333 12 64 in 030 464 204
E-pošta: adela.postruznik@nijz.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 11:00 do 18:00
Sreda od 9:00 do 14:00

 

Kontaktni podatki za naročanje pacientov pri zastopnicah: 041 681 304, ob torkih in petkih med 8:00 in 12:00 uro, pri kontaktni osebi NIJZ, OE Maribor.

 

 • vodja kakovosti: Vesna Krebs in Martin Golob
 • pooblaščenec za varnost pacientov: Martin Golob